Skip to main content

Vår Upphovsrätt

Vår Upphovsrätt

Upphovsmän, Blandis och Upphovsrätt.

Ingress:

Upphovsmännen till logotyperna är Vivian Loften och Svenerik Loften som båda är i livet.  (Svenerik Loftén avliden 2017-01-09)

Upphovsmännen till bedömningssystemet 4F, domarutbildningen inom extriörbedömning, Blandis hundregister, Hemsidor och Bloggar är Blandis-Blandis Rix styrelse/er över tid.

Då samtliga dessa Upphovsmän ingår i samma organisation benämns de vidare som Upphovsmännen i detta dokument.

Logotyper:

Det finns två logotyper framtagna av Upphovsmännen:

  • Tre hundhuvuden av olika karaktär.

 

  • Konturbild av tre hundhuvuden där bild nr 1 är förebild.

Dessa logotyper är UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE i 70år efter upphovsmännens död.

Om Upphovsmännen uttryckligen utser ny Upphovsman/män äger den/de rätten till logotyperna på samma villkor som de ursprungliga Upphovsmännen.

BLANDIS STYRELSE

Över tid har BLANDIS styrelse skapat ett bedömningssystem som används på BLANDIS utställningar som har namnet 4F. Bedömningssystemet har arbetats fram av BLANDIS styrelse via sammanträden och provutställningar till vad systemet är idag.

Upphovsrätten till 4F ägs av Blandis och/eller den som Blandis styrelse ger i uppdrag att förvalta 4F.

BLANDIS styrelse äger rätt att ge tillstånd till andra lokala hundklubbar att använda 4F.

Tillståndet ges skriftligt och löper på ett år i taget och/eller tills vidare.

Upphovsrätten gäller inte enbart 4F utan också det som BLANDIS idag har skapat för användning inom BLANDIS som t-ex. de Regler som BLANDIS har skapat för genomförande av aktiviteter som BLANDIS anordnar.

DOMARUTBILDNING

BLANDIS har också skapat ett system för utbildning av exteriörbedömning av hundar där enbart den person som BLANDIS styrelse utser äger rätt att dela ut behörighet efter gemensamt beslut i styrelsegruppen. Det finns en domaransvarig för utbildningen. Kompendium skickas efter det att vederbörande har läst in sig på hur utbildningen går till.

HEMSIDORNA OCH BLOGG

På hemsidorna för blandis.se inkl subdomäner är det BLANDIS styrelse som är ansvarig för innehåll och upphovsrätt i det att inget får kopieras eller delas utan Blandis tillåtelse. I de fall tillåtelse att kopiera eller dela bifalles skall det ske med klar och tydlig källhänvisning; det gäller också citeringar, samt att man publicerar med tillstånd från BLANDIS styrelse.

BLOGGEN

I BLANDIS blogg återfinns allt sedan starten 1993. Artiklar m.m. är respektive upphovsmans egendom enligt samma lagar som gäller för ovanstående logotyper.

BLANDIS HUNDREGISTER

Sedan 1993 har BLANDIS byggt upp ett HUNDREGISTER, med blanketter såsom SLÄKTBEVIS m.fl. samt ett systembygge som kallas MASTER för de hundar som är registrerade i BLANDIS register. Det är BLANDIS styrelse som skapat

HUNDREGISTER, REGLER, BLANKETTER, MASTERS m.fl. under en period av 25år. Så följaktligen är det skyddat av Upphovsrättslagen.

BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Att bryta mot upphovsrätten kan leda till att man döms till böter och/eller fängelse i max 2 år.

Storleken på böterna man får beror givetvis på hur grovt brottet är, fast lagen säger att ”den som utnyttjar ett verk ska gälda ersättning utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet”. Har brottet dessutom begåtts med avsikt eller med grov oaktsamhet så ska bötesbeloppet inte bara omfatta vederlaget för utnyttjandet, utan även omfatta ersättning för lidande eller annan skada.

Följaktligen kommer upphovsmännen till logotyperna eller dess ombud att vidta rättsliga åtgärder med en debitering av 2500 kronor per dygn i bötesbelopp som grundersättning vid otillåtet nyttjande.

Övriga intrång såsom kopiering, delning, länkning eller annat otillåtet utnyttjande av ovanstående punkter med innehållande dokument där BLANDIS inte medgivit tillåtelse för utnyttjande kommer att beivras och anmälas som brott mot upphovsrättslagen.

Det kommer också att gälla de personer eller organisationer som innehaft tillstånd för nyttjande men inte fått det förlängt ändå fortsätter med nyttjandet.

Mariestad 2015-09-18

 

 

Vivian Loftén (f.d. Nilson)                                     Svenerik Loftén (f.d. Nilson)
Upphovsman för logotyper                                   Upphovsman för logotyper

Underskrifter bevittnade:

 

Kersti Ström                                                        Yvonne Mickelsson K

4F – vår bedömningsform

4F – vår bedömningsform

BLANDIS skapade Bedömningsform 4F
copyright och Tillstånd gäller för användning.

 FRIMODIGHET – FRISKHET – FÖLJSAMHET – FORM 

FRIMODIGHET (2 av 4 = HP-status)
– Domaren ska få ta/känna igenom hunden (obligatorisk)
– Hälsa villigt och kontrollerat på domaren (Naturlig försiktighet är tillåtet)
– Små hundar bör kunna stå på ett bord och hanteras
– Sunt beteende, naturlig försiktighet är OK

FRISKHET (2 av 4 = HP-status)
– Hull (obligatorisk)
– Tandstatus
– Klor
– Päls 

FÖLJSAMHET (2 av 4 = HP-status)
– Glatt samarbete (obligatoriskt)
– Fokus
– Uppmärksamhet
– Ögonkontakt

FORM ( 2 av 4 = HP-status)
– Röra sig friskt (obligatorisk)
– Inga synliga skador, hälta m.m
– Muskulatur
– Allmäntillstånd

OBS!!!!
4F – är en mall för vår bedömningsform, om vägen till Hederspris och att gå vidare i en hundutställning. Lite att läsa och träna på om man känner för att prova en utställning.

Denna utställningsform utarbetade vi av erfarenhet genom att vi arrangerat utställningar sedan 1994, och genomförde 4F under utställningsåret 2007. Under 2009-2010 omarbetade vi och vidareutvecklade denna bedömningsform.

Det är fritt att använda för andra arrangörer, men det är copyright på detta, och fr.o.m. 1 februari 2013 är kravet 20% i rabatt på er utställningsavgift för de som har en hund registrerad i BLANDIS HUNDREGISTER, samt att det i program eller broschyrer framgå att bedömningsformen för utställningen kommer ifrån BLANDIS.

Förutom de 4 F:en kan man tillägga att hänsyn tas till om hunden är vältränad, välkroppad, välskött, välfungerande. Muskeltonus får inte förväxlas med muskelmassa, dvs man tycker inte att en vinthundsliknande hund är mager jämfört med en hund av dogg-typ, utan ser till varje hundtyps förutsättning, dock inte rasbundet.